Đồng Sài, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh
Các quy định về thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát

Quy định pháp luật về môi trường