Đồng Sài, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh
Thưởng nóng: Hoạt động cổ vũ lao động sáng tạo thường xuyên của Hùng Phát

Nội bộ